Kritéria na prijatie do hudobného odboru a tanečného odboru

 

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z. 

 

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/ tanečný aj podupy

♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/

♫ spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/ tanečný aj chôdza po kruhu so spevom

 

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

 

 

Kritéria na prijatie do výtvarného odboru

nákres postavy, zvieratka, rozoznávanie základných farieb

Kritéria na prijatie do literárno dramatického odboru

recitácia krátkej básne, dramatizácia textu, znázornenie etudy ( jazda autom, plávanie, jazda na koni,)

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Komisia vyhodnotí výkon žiaka známkami a zapíše do protokolu výsledok prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí Vám bude odoslané na Váš email, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v ZUŠ u riaditeľa školy.