Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

  1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
  2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: vyučuje sa - prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca v súbore

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

1.a/ INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium  7,-€ mesačne
  – hlavný nástroj    8,-€ mesačne
  – druhý hlavný nástroj   50,-€ mesačne
  – druhý vedľajší nástroj, obligát 9,-€ mesačne
  – dospelí nad 25. r  50,-€ mesačne
1.b/ SKUPINOVÉ VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium 7,-€ mesačne
  – riadne štúdium 7,-€ mesačne
  – každý ďalší skupinový odbor  15,-€ mesačne
  – dospelí nad 25.r  40,-€ mesačne

2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                     a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2021 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)