Pre veľký záujem rodičov, ale aj žiakov bol v Základnej umeleckej škole v Štrbe zriadený v školskom roku 2004/2005 výtvarný odbor. Hneď v prvom roku svojej školskej prevádzky mal 38 žiakov. V šk. roku 2005/2006 bolo vyučovanie VO otvorené aj v elokovanom pracovisku Šuňava (24 žiakov) a následne v roku 2010/2011 v Liptovskej Tepličke (6 žiakov). Žiaci VO sa pod vedením učiteľky Bc. Moniky Vojtekovej svojimi prácami podieľajú na výzdobe našej školy, ako aj priestorov na vyučovanie na elokovaných pracoviskách. Realizujú výzdobu na pódiách koncertných sál, pri rôznych koncertoch a vystúpeniach. Spolupracujú pri výrobe rekvizít, kulís a tematickej dekorácie pre iné odbory školy. VO spolupracuje aj s inými organizáciami, hlavne s Obcou Štrba, ZŠ Štrba. Žiaci uskutočnili niekoľko výstav výtvarných prác a ich diela skrášľovali priestory aj v knižniciach v Štrbe a Šuňave. Pravidelne sa zapájajú do výtvarných súťaží organizovaných Európskym informačným centrom Europe Direct Poprad, rôznymi organizáciami, či umeleckými školami. Absolventi VO sa umiestňujú na popredných priečkach talentových prijímacích skúšok na stredné školy umeleckého smeru. Mnohí žiaci pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých školách a dnes svoje výtvarné umenie uplatňujú vo svojom povolaní.

Mgr. Marika Papež pôsobila v ZUŠ Štrba od roku 2019. Pracovný pomer ukončila k 31.5.2023 zo zdravotných dôvodov.

Výchovno-vzdelávací proces Mgr. Mariky Papež, pedagogičky výtvarnej edukácie, je vystavaný na pilieroch pedagogických prístupov Marie Montessori, anglickej školy Summerhill, Herberta Reada, Walfdorskej školy, Ericha Fromma, analytickej psychoterapie C.G. Junga a jeho pokračovateľov. Zvlášť venujeme pozornosť snovej symbolike a oblasti ľudského nevedomia.
Mgr. Marika Papež je absolventom hodín arteterapie Doc. Šickovej, ktorá založila a garantovala tento odbor v SR.
Okrem tradičných výtvarných techník, ako je maľba, kresba, grafika, socha, plastika a pod. sa venujeme aj experimentálnym technikám a hodiny výtvarnej výchovy vnímame ako TVORIVÉ LABORATÓRIUM, kde sa bezprostredne zaoberáme aj individuálnymi aktuálnymi otázkami duše a zdravého vývoja formujúcej sa psyché žiakov tvorivých dielní. Učíme sa kriticky myslieť, zaoberať sa spoločenskými, environmentálnymi otázkami, nadobúdať plnú autenticitu ako v umeleckom, tak aj v životnom prejave.
Pracujeme s novými médiami, digitálnym umením, fotografiou a filmom, performance, land-artom, CRASHartom a pod.
Žiaci ZUŠ Štrba sa počas štúdia pripravujú na stredné aj vysoké umelecké školy, sú vedení k samostatným výstavám.
Mgr. Marika Papež tiež píše poéziu. (Ako víťazke súťaže „O cenu Jána Červeňa“, ktorej sa stala laureátkou, jej vyšla debutová zbierka básní vo Vydavateľstve Matice slovenskej a druhá zbierka s názvom Deti synchronicity, je na ceste. Publikovala v rôznych slovenských, aj zahraničných literárnych periodikách.)
Deťom sa venuje aj v rámci tvorivého písania, sú vedené k vlastnej publikačnej činnosti. Píše poviedky (Rádio Devín, Rádio Regina, RTVS), divadelné scenáre (Festival divadelného ústavu - Nová dráma. Text v SND čítal herec Marián Slovák). Venuje sa aj autorským divadelným hrám (celoslovenské prehliadky), divadelnej réžii a dramaturgii (štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici), žurnalistike (Post Bellum SK, Denník N, SME, Pravda) a textom piesní (vlastná tvorba, piesne do divadelných predstavení, „Čekyho hudobný labák“). Záujemcov pripravuje na prijímacie skúšky na AU, VŠVU aj VŠMU.
Cez obdobie pandémie a dištančného vyučovania sa v ZUŠ konala Interná výtvarná súťaž Malý zuškársky Coronart – téma: Všetko zlé je na niečo dobré – 2 kategórie

Záujemcov pripravuje na prijímacie skúšky na AU, VŠVU aj VŠMU.

Mgr. Art. Ladislav Galko je absolventom Fakulty výtvarných umení a intermédií na TU v Košiciach, študoval v sochárskom ateliéri prof. Jaraja Bartusza (ateliér slobodnej kreativity). Popri pedagogickej práci sa venuje voľnej sochárskej tvorbe, portrétu, maľbe a inštalácií. Pedagogicky pôsobil na Strednej umeleckej škole v Kežmarku a ZUŠ vo Svite
Na ZUŠ v Štrbe nastúpil v máji 2023 na zastupovanie Mgr. Márie Pápež a od 1. júna 2023 už pracuje ako zamestnanec ZUŠ v Štrbe. Vyučovací proces je postavený na osvojovaní si tradičných výtvarných techník, ako je kresba, maľba, grafika, socha, objekt a pod. Výtvarný ateliér je vybavený aj hrnčiarskym kruhom a keramickou pecou.
Hodiny výtvarnej výchovy v tomto ateliéri sú vnímame ako TVORIVÝ PRIESTOR, kde sa môžu deti stretávať s umením, kde bezprostredne môžu objavovať tajomstvá a zákonitosti vizuálneho umenia a pomocou neho sa môže zdravo vyvíjať ich formujúca sa osobnosť a citlivosť na krásno.
Ročníky druhého stupňa sa oboznamujú aj s novými médiami, digitálnym umením, fotografiou a filmom, performance, land-artom. Žiaci ZUŠ Štrba sa počas štúdia pripravujú na stredné aj vysoké umelecké školy a sú vedení k samostatnému umeleckému prejavu.