Sláčikový komorný súbor resp. komorná hra je popri hre v ľudovom súbore súčasť štúdia sláčikových hudobných nástrojoch na ZUŠ v Štrbe od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa štúdia. Tento súbor umožňuje zažiť radosť zo spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu harmónie a zvukovú farbu hudobných nástrojov, rozširuje umelecké vnímanie. Upevňuje, zdokonaľuje a rozvíja kompetencie žiaka získané na hodinách individuálneho štúdia a hudobnej náuky. Poskytuje možnosti využitia väčšiny hudobných nástrojov, ktoré sa na základných umeleckých školách vyučujú.
Toto komorné zoskupenie sa zameriava na významný komorný repertoár svetových ale aj slovenských hudobných skladateľov počas rôznych hudobných období. Samozrejme pri jeho výbere sa zohľadňuje individuálna vyspelosť každého žiaka.
Verejné prezentovanie žiakov na koncertoch ZUŠ ale aj rôznych kultúrnych podujatí patrí k dôležitej súčasti širšieho umeleckého pôsobenia ZUŠ v Štrbe.