Prvým odborom, ktorý sa v našej škole začal vyučovať, bol odbor hudobný. V začiatkoch samostatnosti ĽŠU (ľudovej školy umenia) tento odbor navštevovalo 74 žiakov. Vyučovala sa hra na klavíri, husliach, gitare, ale najväčší záujem bol o hru na akordeóne. V školskom roku 1978/1979 sa začína vyučovať aj hra na zobcovej flaute. Neskôr sa pridala výučba hry na violončele, klarinete a trúbke. V roku 1996 pribudol k tradičným hudobným nástrojom aj moderný elektronický nástroj keyboard. O rok neskôr v šk. roku 1997/1998 sa začína vyučovať hra na ľudových hudobných nástrojoch - heligónka, fujara, koncová píšťala. Počas existencie školy v nej fungovali rôzne komorné zoskupenia, spevácke zbory a ľudové hudby. V súčasnosti v škole pôsobí sláčikový komorný orchester a detská ľudová hudba DFS Štrbianček. V šk. roku 1989/1990 sa otvorila hudobná trieda v Základnej škole v Liptovskej Tepličke a v šk. roku 1994/1995 ju nasledovala aj Šuňava, kde sa pre veľký počet záujemcov o štúdium vytvorilo elokované pracovisko, taktiež v priestoroch základnej školy. Odvtedy sa v ZUŠ Štrba vystriedalo mnoho pedagógov vyučujúcich rôzne hudobné nástroje. Dnes sa tu vyučuje hra na klavíri, na husliach, na akordeóne, na gitare, na flaute, hra na keyboarde, spev a hudobná náuka. V školskom roku 2017/2018 pribudol v Štrbe akordeónový súbor a taktiež školská kapela. Nová kapela funguje aj na elokovanom pracovisku v Šuňave. Odo dňa vzniku ZUŠ absolvovali naši žiaci množstvo vystúpení na rôznych podujatiach v spolupráci s OcÚ, ZŠ či MŠ na verejných koncertoch a súťažiach.