Prvým odborom, ktorý sa v našej škole začal vyučovať, bol odbor hudobný. V začiatkoch samostatnosti ĽŠU (ľudovej školy umenia) tento odbor navštevovalo 74 žiakov. Vyučovala sa hra na klavíri, husliach, gitare, ale najväčší záujem bol o hru na akordeóne. V školskom roku 1978/1979 sa začína vyučovať aj hra na zobcovej flaute. Neskôr sa pridala výučba hry na violončele, klarinete a trúbke. V roku 1996 pribudol k tradičným hudobným nástrojom aj moderný elektronický nástroj keyboard. O rok neskôr v šk. roku 1997/1998 sa začína vyučovať hra na ľudových hudobných nástrojoch - heligónka, fujara, koncová píšťala. Počas existencie školy v nej fungovali rôzne komorné zoskupenia, spevácke zbory a ľudové hudby. V súčasnosti v škole pôsobí sláčikový komorný orchester a detská ľudová hudba DFS Štrbianček. V šk. roku 1989/1990 sa otvorila hudobná trieda v Základnej škole v Liptovskej Tepličke a v šk. roku 1994/1995 ju nasledovala aj Šuňava, kde sa pre veľký počet záujemcov o štúdium vytvorilo elokované pracovisko, taktiež v priestoroch základnej školy. Odvtedy sa v ZUŠ Štrba vystriedalo mnoho pedagógov vyučujúcich rôzne hudobné nástroje. Dnes sa tu vyučuje hra na klavíri, na husliach, na akordeóne, na gitare, na flaute, hra na keyboarde, spev a hudobná náuka. V školskom roku 2017/2018 pribudol v Štrbe akordeónový súbor a taktiež školská kapela. Nová kapela funguje aj na elokovanom pracovisku v Šuňave. Odo dňa vzniku ZUŠ absolvovali naši žiaci množstvo vystúpení na rôznych podujatiach v spolupráci s OcÚ, ZŠ či MŠ na verejných koncertoch a súťažiach.

Akordeónové a keyboardové oddelenie:

Gulia Kovalchik

Predmet hra na akordeóne a na keyboarde vyučuje Gulia Kovalchik na elokovaných pracoviskách v Šunave a v Liptovskej Tepličke od roku 2016.

Žiaci akordeónovej triedy sa zúčastňujú  školských akcií a triednych koncertov. Žiaci hrajú na koncertoch sólové čísla a tiež v  komornom zoskupení. Komorná hra na Šunave pozostáva zo 4 členov a v Liptovskej Tepličke z 3 členov. 

Mgr. Marián Šabla, DiS. art.

Od šk. roku 2016/217 riaditeľ ZUŠ a učiteľ hry na akordeóne a keyboarde. Predmet hra na akordeóne vyučuje Mgr. Marián Šabla v Štrbe a na elokovanom pracovisku v Šuňave. 

Klavírne oddelenie, hudobná náuka a spev:

Edita Rydlová

V Zuš Štrbe pracuje od r.2003,a to na elokovanom pracovisku v ZŠ Šuňave do r.2004.Potom učila na iných pracoviskách v Poprade, Smižanoch i v Spišskej Novej Vsi a naberala vzácne pracovné skúsenosti. Do Zuš v Štrbe znova nastúpila r.2013.V súčasnosti učí hru na klavíri v Štrbe i na elokovaných pracoviskách v Šuňave a v Liptovskej Tepličke. Zdokonaľuje deti hrou na klavíri rôznymi technickými skladbami ,aby následne hrali čo najkrajšie prednesové skladby, aby hrou potešili blízkych ľudí i následne na prebiehajúcich koncertoch. Okrem prednesových skladieb učím deti hru štvorručne a pred pandémiou sa deti prezentovali i hrou na dvoch klavíroch. Deti sa prezentujú na rôznych koncertoch usporadúvaných obcami v Šuňave a v Liptovskej Tepličke.

Henrieta Erdziaková

Učiteľka hry na klavíri v Štrbe a na elokovanom pracovisku v Šuňave. V Štrbe vyučuje od roku 2010, taktiež doprevádza žiakov na rôznych podujatiach. Žiakov pripravuje priebežne na všetky podujatia či vystúpenia v danom školskom roku pri rôznych príležitostiach ako Slávnosti poézie a prózy v OcÚ Štrbe, Deň matiek atď.

Zuzana Kubošiová

Vyučuje hudobnú náuku, klavír a spev.
Okrem iných predmetov vyučuje aj hru na klavíri a taktiež sa zapája so žiakmi na rôznych akciách a koncertoch školy.
V školskom roku 2020/2021 bolo rozšírené vyučovanie hudobnej náuky aj pre deti predškolského veku, aby sa už pripravovali na hru na hudobnom nástroji.
Spev sa vyučuje na všetkých pracoviskách v Štrbe, v Šuňave aj v Liptovskej Tepličke. Od roku 2017/2018 je záujem o spev hlavne v Liptovskej Tepličke, kde sa vytvára pri Ľudovej hudbe Detská spevácka skupina, ktorá vystupuje spolu s Ľudovou hudbou pri rôznych príležitostiach. Taktiež je veľmi dobrá spolupráca na vystúpeniach s tanečným odborom, s ktorým sa natočilo v roku 2020/2021 video pre ZUŠ. V roku 2020/2021 sa aj napriek ťažkostiam s dištančným vyučovaním kvôli pandémii koronavírusu zapojili do speváckej súťaže Pink Song, kde sa 2 speváčky z Liptovskej Tepličky umiestnili v bronzovom pásme.
V súčasnosti sa klavíristi pripravujú so žiakmi na Celoslovenskú klavírnu súťaž ktorá sa koná v Starej Ľubovni 26.mája 2022

Sláčikové oddelenie:

Hra na husliach: Mgr. Daniel Polanský, DiS. art.

V ZUŠ Štrba vyučuje hlavný predmet hudobného odboru - Hra na husliach. V škole pôsobí od roku 2019. Husle ako základný, ťažiskový hudobný nástroj predstavujú jeden z hlavných hudobných odborov, ktorý štúdium ZUŠ žiakom ponúka. Štúdium prebieha v hlavnej budove ZUŠ v Štrbe ako ja na elokovaných pracoviskách v Šuňave a Liptovskej Tepličke.
Husle sú neoddeliteľnou súčasťou sólovej ale aj komornej hry v rôznych hudobných štýloch počnúc klasickou hudbou, cez modernú hudbu rozmanitých žánrov ako napr. jazz, swing, country, tanečná hudba, rock, pop až k ich pôsobeniu v ľudovej hudbe.
Výchovno - vzdelávací proces umožňuje žiakom spoznávať skladby v pestrých hudobných formách, odhaľovať možnosti uplatnenia študovaného hudobného nástroja v rôznych žánroch, čím sa prehlbuje ich individuálny záujem o hudobné umenie. Žiaci neustále, systematicky a komplexne získavajú hudobné kompetencie, prezentujú sa na verejnosti. Vyrastajú z nich budúci poslucháči hudby či vzdelaní hudobníci, ktorí sa budú aktívne zúčastňovať kultúrneho diania, udržiavať a šíriť hudobnú tradíciu.
Husle sa svojim zvukom možno najviac približujú ľudskému hlasu a v tom spočíva ich príťažlivosť, pričom štúdium huslí podporuje ďalší hudobný aj ľudský rast osobnosti jedinca.

Bc. Ján Hurajt

V ZUŠ Štrba vyučuje hlavný predmet hudobného odboru - Hra na husliach, Hra na kontrabase, Hra na ľudových nástrojoch. Vedie a nacvičuje so žiakmi Ľudové hudby v Štrbe, Šuňave a v Liptovskej Tepličke. Spolupracuje s akordeónovým, speváckym a tanečným odborom. Zúčastňuje sa so žiakmi rôznych vystúpení organizovaných ZUŠ a obcami v Štrbe, Šuňave a Liptovskej Tepličke.

Gitarové oddelenie

Vincent Jaš

Pracuje v ZUŠ Štrba od roku 2010 ako učiteľ hry na gitare. Popri výučbe sólovej hry na gitare pracuje s deťmi aj na tvorbe komornej hry /duá, triá, kvartetá/ a súborovej hry, je multiinštrumentalista, ktorý okrem klasickej gitary ovláda aj hru na sólovej a elektrickej gitare, hru na kontrabase, saxofóne a iných hudobných nástrojoch. So žiakmi pracuje nielen sólovo, ale žiaci zároveň pôsobia v kapele Štrba, s ktorou nacvičili skladby rôznych žánrov, píše aj vlastnú tvorbu a v súčasnosti vydal aj CD, kapela reprezentovala školu na Celoslovenskej súťaži - IX. ročník POP-ROCK a JAZZ v Košiciach.

Michal Konečný (ukončil pracovný pomer k 31.8.2023)

V ZUŠ Štrba pracuje ako učiteľ hry na gitare od roku 2018.
So žiakmi pracuje nielen sólovo, ale žiaci zároveň pôsobili aj v kapele Štrba, s ktorou nacvičili skladby rôznych žánrov aj vlastnú skladbu. Kapela reprezentovala školu na Celoslovenskej súťaži - IX. ročník POP-ROCK a JAZZ v Košiciach.
Od roku 2019 začal vyučovať hru na gitare aj na elokovanom pracovisku v Liptovskej Tepličke.

Mgr. Martin Skuban DiS. art. (ukončil pracovný pomer k 31.8.2022)

V ZUŠ Štrba pracuje ako učiteľ hry na gitare od roku 2019.
Spolupracoval s významnými muzikantmi slovenskej populárnej scény (Barbora Haščáková, Dávid Benkő, Ariel Frabato, Braňo Mojsej a iní). Je autorom stoviek piesní, zároveň je autorom troch muzikálov: Jednotkári (ŠD KE 2006), Kubo (ŠD KE 2007), Popoluška (Poprad 2015). Je multiinštrumentalista, ktorý okrem klasickej gitary ovláda aj hru na sólovej a elektrickej gitare a iných hudobných nástrojoch (bicie nástroje a perkusie, basgitaru, klavír), tie si vo svojich piesňach nahráva sám. V prípade záujmu rodičov vie deti naučiť hrať aj na elektrickej gitare, inšpiruje deti ku skladaniu vlastných piesní a rozvíjaniu talentu a kreativity, k svojim žiakom pristupuje individuálne a okrem výučby klasickej gitary pracuje aj na rozvíjaní iných techník s ohľadom na záujem detí o rôzne hudobné žánre, ako je rock, jazz, blues a iné. Popri hre na klasickej gitare učí žiakov aj ich obľúbené piesne, so ZUŠ Štrba do budúcna plánuje naštudovať jeden zo svojich muzikálov.

Leóna Zentková

V ZUŠ v Štrbe vyučuje hru na gitare od šk. roku 2023/2024. Pochádza z Popradu, kde aj navštevovala ZUŠ v odbore Hra na gitare. Po ukončení štúdia v základnej umeleckej škole, pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V súčasnosti je študentkou piateho ročníka . V základnej umeleckej škole Štrbe vyučuje hru na klasickej gitare a pracuje so žiakmi na vyučovacích hodinách v modernom štýle . Zapája žiakov do komornej hry a spolupracuje so školským orchestrom ZUŠ , do ktorého pripravuje a nacvičuje so žiakmi Hru na basgitare.

Daniel Pleteník (ukončil pracovný pomer k 30.6.2023)

- externista pre Šuňavu a Lipt. Tepličku

Dychové oddelenie

Mgr. Jaroslav Dilský

V školskom roku 2021/2022 sa vrátil po 15–tich rokoch do ZUŠ Štrba z dôvodu odchodu p. uč. Ľubomíra Felbera, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.
V tomto školskom roku vyučuje hru na zobcovej flaute. S príchodom J. Dilského sa školský vzdelávací program v ZUŠ Štrbe rozšíril o hru na trúbke a saxofóne.
Ovláda tiež hru na tenore, lesnom rohu a klarinete.
V rámci koncertov ZUŠ vystupovali jeho žiaci na všetkých koncertoch organizovaných ZUŠ, OÚ a pod.

Tímea Reichelová DiS. art.

V ZUŠ v Štrbe vyučuje hlavný predmet hudobného odboru – hru na zobcovej a priečnej flaute, a takisto hudobnú náuku. Vyrastala v Poprade a s tým sú späté aj jej hudobné začiatky – hra na flaute a spev v detskom speváckom zbore. Na Konzervatóriu v Žiline mala možnosť dopĺňať svoje hudobné vedomosti, ktoré úspešne zavŕšila absolutóriom. Svoju hru obohacovala na viacerých majstrovských kurzoch a zúčastnila sa mnohých slovenských, či medzinárodných súťaží. Ak máte chuť sa zlepšiť vo svojej hre, či interpretovaní skladieb rôznych historických období, alebo ste začiatočníci a s flautou by ste sa radi zoznámili, určite Vám rada poradí. Inšpiruje deti k pravidelnému cvičeniu a má k nim kladný vzťah. Snaží sa na hodinách vytvoriť príjemnú atmosféru a obohatiť repertoár žiakov. Popri výučbe sólovej hry pracuje so žiakmi aj na tvorbe komornej hudby.