Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

  1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
  2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa- tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: Pre školský rok 2019/2020 je tento odbor pozastavený pre nedostatok žiakov.

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

  1. a/ individuálne vyučovanie - prípravné štúdium                                 5€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – hlavný nástroj                                               6€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – druhý hlavný nástroj                                  50€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – druhý vedľajší nástroj, obligát                  9€ mesačne     

                        individuálne vyučovanie – dospelí nad 25. r                                          50€ mesačne

  1. b/    skupinové vyučovanie – prípravné štúdium                                            5€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – riadne  štúdium                                                 5€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – každý ďalší skupinový odbor                         30€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – dospelí nad 25.r                                               40€ mesačne

           2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                    a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

          2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

          3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

          3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)

 

Kritéria na prijatie do hudobného odboru a tanečného odboru

 

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z. 

 

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/ tanečný aj podupy

♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/

♫ spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/ tanečný aj chôdza po kruhu so spevom

 

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

 

 

Kritéria na prijatie do výtvarného odboru

nákres postavy, zvieratka, rozoznávanie základných farieb

Kritéria na prijatie do literárno dramatického odboru

recitácia krátkej básne, dramatizácia textu, znázornenie etudy ( jazda autom, plávanie, jazda na koni,)

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Komisia vyhodnotí výkon žiaka známkami a zapíše do protokolu výsledok prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí Vám bude odoslané na Váš email, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v ZUŠ u riaditeľa školy.