Keď sme už unavený od strún, klávesov, zo všetkého maľovania, tancovania a spevu, ideme spolu zrelaxovať a vyblázniť sa do AquaCity v Poprade. Majú tam že samé kulózne veci a pre školy aj super ponuku. A keby len pre triedu ... PRE CELÚ ŠKOLU !!! Veď kukaj TU:

Školský výlet v AquaCity

Ukecaj aj Ty svoju učku, nech Vás zoberie na super výlet do AquaCity a príď sa zabaviť ????. Viac info na: https://aquacity.sk/skolske-vylety/

 

Vážení rodičia, milé deti.

V budúcom školskom roku medzi nami opäť radi privítame talentovaných hudobníkov, tanečníkov, hercov, maliarov ... Všetkých, pre ktorých sa umenie môže stať súčasťou života.

Talentové skúšky

Dieťa môžete prihlásiť do hudobného odboru (na zobcovú flautu, akordeón, klavír, gitaru, husle, kontrabas, keyboard a spev), do tanečného, výtvarného a/alebo literárno dramatického odboru.

Prihlášku je možné zaslať aj elektronicky na www.zusstrba.sk/prihlaska.

Je potrebné, aby k zápisu prišiel so svojím dieťaťom aspoň jeden z rodičov v uvedenom čase na naše pracovisko, ktoré mu vyhovuje.

Tešíme sa na Vás ;o)

Niečo o nás v krátkom videu ...

 

Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

  1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
  2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: vyučuje sa - prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca v súbore

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

1.a/ INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium  7,-€ mesačne
  – hlavný nástroj    8,-€ mesačne
  – druhý hlavný nástroj   50,-€ mesačne
  – druhý vedľajší nástroj, obligát 9,-€ mesačne
  – dospelí nad 25. r  50,-€ mesačne
1.b/ SKUPINOVÉ VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium 7,-€ mesačne
  – riadne štúdium 7,-€ mesačne
  – každý ďalší skupinový odbor  15,-€ mesačne
  – dospelí nad 25.r  40,-€ mesačne

2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                     a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2021 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)